Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako norma znajdująca do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie ex lege

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2019 | Czytaj online

Przedmiotem artykułu pozostaje analiza czy do stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w stanie prawnym obowiazujacym do 31 grudnia 2018 r., był zobowiązany sam podatnik w toku samoobliczenia podatku czy też mógł ją zastosować jedynie organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Autor w tekście dowodzi, iż norma ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania do wskazanej daty znajdowała zastosowanie ex lege. Krytykuje on również wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmiany do ordynacji podatkowej prowadzące do uznanowości decyzji władz podatkowych o zastosowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zmiany w przepisach klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzące w życie w 2019 r.

Praktyka podatkowa 1/2019 | Czytaj online

W artykule omówiono kluczowe zmiany w przepisach materialnoprawnych klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. W tekście zestawiono treść implementowanych zmian między innymi z zapisami dyrektywy ATAD, którą wskazana nowelizacja wdraża, a także dokonano oceny zasadności i konstytucyjności poszczególnych elementów nowelizacji.

Sprzeczność korzyści z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej jako przesłanka stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania

Polski Przegląd Nauk Społecznych | Czytaj online

W artykule omówiono przesłankę stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, którą pozostaje sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Wskazano w nim, iż celem klauzuli pozostaje umożliwienie organom podatkowym wyjścia poza możliwe językowe rozumienie tekstu prawnego (przekroczenie granicy językowej wykładni) w celu opodatkowania sztucznych działań podatnika pozwalających mu na uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej.

Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Przegląd podatkowy 7/2017 | Lex/el.

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania ma, w zamyśle ustawodawcy, wyznaczać podatnikom granice, w których mogą oni podejmować działania mające na celu obniżenie ciężaru podatkowego. Zgodnie z przepisami nowelizacji klauzulę stosuje się do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Na gruncie takiego sformułowania przepisu międzyczasowego pojawia się cały szereg problemów intertemporalnych, których omówieniu poświęcono niniejszy artykuł.

Hipoteza normy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania

Praktyka Podatkowa 1/2016 | Czytaj online

Artykuł stanowi próbę omówienia hipotezy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania i wskazania w jakich przypadkach znajdzie ona zastosowanie. Autor opisuje w nim kolejne warunki, które muszą być spełnione by organy mogły zastosować klauzulę do działań podatnika zmierzających do unikania opodatkowania. W publikacji wskazano na niejasny charakter licznych elementów hipotezy normy, który może rodzić niebezpieczeństwo arbitralnego stosowania uchwalonych przepisów przez władze podatkowe.