Art. 3

[Definicje]

Dziś – 01.01.2019  Ilekroć w ustawie jest mowa o:
/…/
18) korzyści podatkowej – rozumie się przez to:
a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a;
31.12.2018 – 15.07.2016 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
/…/
18) [brak]