19 lutego 2019 r. Minister Finansów wydał opinię zabezpieczającą dotyczącą oceny dopuszczalności, na gruncie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), obniżenia stawek amortyzacyjnych niektórych/wybranych środków trwałych, w okresie korzystania przez Spółkę z pomocy publicznej (DKP4.8011.7.2018; 167198/K).

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej dotyczył spółki korzystającej z pomocy publicznej w związku z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej. Poprzez zmniejszenie stawek amortyzacji środków trwałych spółka chciała zwiększyć dochód zwolniony z opodatkowania w okresie korzystania przez spółkę z pomocy publicznej. Obawiała się jednak, iż jej działanie może zostać uznane za unikanie opodatkowania.

Minister Finansów w wydanej opinii zabezpieczającej stwierdził, iż w omawianej sytuacji osiągana korzyść podatkowa nie może zostać uznana za sprzeczną z celem lub przedmiotem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a co za tym idzie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie znajdzie zastosowania. Wskazał on, że w świetle regulacji updop obniżenie stawki amortyzacji jest działaniem dozwolonym. Zakres obniżenia, a także dobór środków trwałych, w stosunku do których stawka amortyzacji ma być obniżona, zależą wyłącznie od podatnika /…/ Obniżanie stawek amortyzacyjnych w celu wygenerowania wyższego kosztu w okresie późniejszym, czy nawet w momencie sprzedaży wybranych środków trwałych (Wnioskodawca w treści wniosku zastrzegł, że dopuszcza zarówno sprzedaż jak i likwidację wybranych środków trwałych) samo w sobie nie jest sprzeczne prawem, ponieważ nie sposób odmówić podatnikowi prawa do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu poniesionego przez niego i należycie udokumentowanego wydatku na zakup środka trwałego. 

Minister przywołał również, uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1179), którą to ustawodawca wprowadził m.in. zmianę polegającą na możliwości zmniejszenia stawek amortyzacyjnych, wskazując, iż wynika z niego, iż celem ustawodawcy było by podatnik mógł dokonać obniżenia stawek amortyzacji również w okresie, w którym notuje on stratę podatkową.

Podsumowując treść wydanej opinii należy stwierdzić, iż w jej świetle obniżenie stawek amortyzacyjnych jest ustawowym uprawnieniem podatnika, a w związku z tym osiągana na jego skutek korzyść podatkowa, nie stanowi niedozwolonego unikania opodatkowania i nie podlega przepisom klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

[Opinia zabezpieczająca]